SMSka je společným projektem nás všech

Není žádným tajemstvím, že už několik let patříme mezi největší poradenské společnosti v ČR a máme potenciál dalšího růstu. Tím, jak nás stále přibývá, roste nejen náročnost řízení naší firmy, ale také potřeba mít něco, co nás spojuje. Stále častěji se mezi manažery a poradci množí otázky typu: Má SMS duši? A jestliže ano, jakou? Čím se odlišujeme od jiných společností a jak si tyto pozitivní jinakosti můžeme uchovat při nástupech nových poradců a týmů přicházejících k nám od konkurence? A právě na tyto otázky hledá odpovědi náš Strategický tým (dále jen ST) složený z nejvýznamnějších osobností SMS – členů správní rady, manažerů, poradců a odborných garantů. Ačkoliv je ST jen poradním orgánem vedení SMS bez rozhodovacích pravomocí, přesto jeho vliv na fungování SMS je zásadní.

IMG_2884_nahled

Strategický tým SMS a jeho setkání ve dnech 19. – 20. 6. 2014 s akčními závěry

Diskuse s výsledky v Boskovicích

Dovolte mi, abych Vás informoval o výsledcích druhého setkání ST, které bylo odstartováno 19.6. odpoledne v Boskovicích diskuzí o výsledcích historicky prvního jednání ST zaměřeného na tvorbu strategie SMS. Konkrétním výstupem společné práce týmu byl náborový leták, který podle přítomných výstižně prezentuje filosofii SMS.

Účastníci se také shodli v tom, že hlavním nástrojem finančního poradenství SMS v nových legislativních podmínkách se stane program Galaxy, a proto je nutné co nejrychleji naučit všechny poradce s ním dobře pracovat. Do konce roku 2014 má být program Galaxy doplněn o novou verzi. Ta bude na základě jednoduchého dotazování zpracovávat všechny potřebné podklady, analýzu potřeb a cílů, záznam jednání s klientem (infolist), investiční dotazník, dotazník úvěrové potřeby apod.

Pro práci s touto novou verzí programu budou zaškolováni nováčci v rámci „Produktové Abecedy“. SMS pro tento účel zabezpečí v potřebném počtu notebooky s nainstalovaným programem v kancelářích v Místku, Brně a Praze.

„Prodej Galaxy“ by mohlo podle účastníků podpořit také rozdělení provizí na „bez Galaxy“ (současná papírová forma smlouvy) a „s Galaxy“. Technické problémy spojené s instalací a aktualizací programu pomůže vyřešit transformace Galaxy na on-line verzi využívající cloudové služby. Tím by bylo možné používat Galaxy i na nevýkonných počítačích a tabletech bez příslušného software.

Druhý den zasvěcen systému vzdělávání

Hlavním tématem druhého dne setkání ST, které v dopoledních hodinách proběhlo v Kořenci, byl systém vzdělávání SMS s podtextem „Jak motivovat členy SMS k sebevzdělávání.“ Protože si v SMS nade vše ceníme svobody, rádi bychom ponechali poradcům možnost svobodně se rozhodnout, které semináře chtějí k realizaci svého odborného rozvoje absolvovat. Na druhé straně je nám jasné, že zabezpečení účasti poradců a manažerů na odborném vzdělávání je nezbytnou podmínkou
budoucí stability naší firmy. Abychom maximálně využili odborný potenciál členů ST, rozdělili jsme se do dvou skupin.

Každá skupina samostatně hledala odpovědi na 3 základní otázky:
  1. Co by se mělo v SMS Akademii změnit, co v ní schází a co naopak přebývá?
  2. Jaká opatření má vedení SMS přijmout, aby poradci měli větší zájem o systematické vzdělávání v rámci SMS Akademie?
  3. A třetím tématem, jímž se ST zabýval, byla podpora vzdělávání poradců ze strany manažerů.

Těší nás, že stejně jako tomu bylo v případě prvního setkání, obě skupiny dospěly k vzájemně konzistentním závěrům. Potěšitelné je, že členové ST opět přišli
s řadou hodnotných podnětů, jimiž se nyní může vedení SMS zabývat a postupně je zavádět do praxe.

Pokud se týče obsahové náplně SMS Akademie, členové ST doporučují školení více koordinovat s manažery, aby přesněji odpovídala poradenské praxi. Produktová Abeceda by měla být více zaměřena na výuku obecných znalostí, a jak již bylo zdůrazněno, na výhrady k obsahové náplni SMS Akademie nikdo z přítomných  neprezentoval. Asi nejdůležitějším podpůrným opatřením v oblasti vzdělávání a k zabezpečení odborného růstu poradců bude stanovení nových certifikačních podmínek pro zařazení poradců do kariérních pozic. Podmínkou k dosažení kariérních stupňů 1,17, dále 1,33 a 1,5 má být absolvování několika vybraných i volitelných seminářů produktového zaměření. Školné těchto seminářů bude poradcům, kteří dosáhnou příslušné pozice z vlastní produkce, plně hradit SMS. Poradci se při zařazení do uvedené pozice připíše příslušný počet tzv. kreditů, které bude moci použít na úhradu požadovaných seminářů nebo i jiných seminářů z nabídky SMS Akademie, pokud tyto semináře již dříve absolvoval.

Členové ST doporučují také manažerům, aby finančně participovali na podpoře vzdělávání svých poradců. V Adminu by měli mít rovněž i oni nástroj, který jim umožní připisovat svým poradcům kredity použitelné k úhradě školného. Účast na dobrovolném vzdělávání by mohlo podpořit i zatraktivnění prezentace SMS Akademie v Adminu. Členové Strategického týmu rovněž doporučili, aby firemní soutěže poradců byly zaměřeny i na komplexní poradenství. Poradci by mohli být hodnoceni podle šířky produktového portfolia. Členové ST navrhli i řadu dalších podpůrných opatření. Např. někteří manažeři postrádají manuál obchodního jednání s doporučenou metodikou SMS, podle něhož by se měli poradci učit pracovat s klientem. Za zmínku stojí i zpracování doporučeného postupu vzdělávání, což by mohlo pomáhat manažerům při jednáních s nováčky o zabezpečení jejich kariéry. Všechna tato navržená opatření budou však jen nošením dříví do lesa, pokud se naši manažeři sami nestanou svou vysokou výkonností a vztahem k vzdělávání příkladem pro své poradce. K tomuto závěru rovněž dospěli členové ST, kteří zároveň doporučují organizovat častější setkávání manažerů za účelem výměny zkušeností.

Účastníci setkání ST: Z. Kawulok, L. Wolter, A. Pekárek, A. Vavrečka, P. Volný, Fr. Saidl, A. Odehnalová, M. Ticháček, P. Sviridenko, J. Kouřil, L. Hintnaus, M. Ambroš, P. Súľovec, M. Velička, J. Měšťánek, P. Hanzelková, M. Kaňáková a D. Klein

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.