Přehledně: nový zákon o distribuci pojištění a zajištění

S prvním prosincem loňského roku náš sektor upravuje nový zákon o distribuci pojištění a zajištění. Má posílit ochranu spotřebitele a důvěryhodnost celého sektoru jako takového, za což jsme rádi, přinesl nám ale spoustu náročných změn, s nimiž se musíme vypořádat.

Nový zákon o distribuci pojištění a zajištění

Samotný předpoklad naší práce se nemění – zprostředkovatelská činnost stále podléhá registraci. Současné poradce, kteří se v terminologii nového zákona stávají vázanými zástupci, nechala SMS finance a.s. zaregistrovat u České národní banky. Registrace je platná až do konce roku 2020, poté bude nutné ji obnovovat každých 12 měsíců podobně jako v jiných odvětvích.

Zákon rozsáhle upravuje požadavky kladené na vázané zástupce. Pro výkon činnosti od nich kromě důvěryhodnosti nově také požaduje, aby prokázali svoji odbornost.

Všeobecné znalosti

Na úrovni všeobecných znalostí jim k tomu poslouží absolvování maturitní zkoušky (nebo absolutorium některého z vyšších stupňů vzdělání). Zprostředkovatelé bez maturitního vysvědčení ho musí získat nejpozději do 1. května 2022. Existuje ale výjimka – ti, kteří před účinností zákona vykonávali svou činnost zprostředkovatele pojištění nepřetržitě nejméně 3 roky, maturitní vysvědčení mít nemusejí.

Odborná způsobilost

Na úrovni odborné způsobilosti je nutné složit zkoušku k prokázání odborných znalostí a dovedností. Tvůrci zákona připravili celkem 6 tematických kategorií, na které se zprostředkovatelé mohou specializovat. Na každou z nich navazuje zkouška odborné způsobilosti, přičemž je nutné ji do konce přechodného období úspěšně složit alespoň v jedné kategorii a získat tak Osvědčení o odborné způsobilosti. Vázaní zástupci si svou odbornost mohou postupně rozšiřovat a skládat zkoušky ve více kategoriích.

Samotné přezkoušení bude zajišťovat osoba akreditovaná ČNB a zkoušku je nutné složit taktéž do konce přechodného období, tedy do 31. prosince 2020. Jak do té doby postupovat se dozvíte v článku o přechodném období.

Skupiny odbornosti

Následné vzdělávání

Akreditovaná osoba bude zajišťovat i následné vzdělávání, vázaní zástupci jej musí absolvovat v rozsahu 15 hodin ročně ve své skupině odbornosti. Tuto povinnost je třeba začít plnit hned v následujícím roce po složení zkoušek.

Naše odpovědnost

To, jak vázaní zástupci nastavené podmínky splňují, si budeme hlídat my, SMS finance a.s. V dikci nového zákona se stáváme tzv. „samostatným zprostředkovatelem“, který plně odpovídá za činnost svých vázaných zástupců. A to je důvodem, proč jsou vázaní zástupci povinni svoji činnost vykonávat pouze pro jednoho samostatného zprostředkovatele.

Povinné poradenství

Zákon o distribuci pojištění a zajištění přináší oproti předcházející právní úpravě zásadní změnu – požaduje po poradcích, aby zprostředkování pojištění bylo vždy spojeno s poradenstvím.

V případě sjednání rezervotvorného životního pojištění (tj. pojištění, u kterého existuje možnost tvorby kapitálové hodnoty) je nutné poskytnout klientovi radu, a to nejen při zprostředkování, ale i při změně nebo ukončení pojistné smlouvy. Co konkrétně znamená poskytnutí rady? Poradce musí provést a zaznamenat analýzu stávajících smluv týkajících se finanční produktů, analýzu finanční situace klienta, finanční analýzu schopnosti nést ztrátu a analýzu tolerance k riziku. Teprve po provedení těchto kroků může poskytnout doporučení spojené se zdůvodněním doporučení a s prohlášením o vhodnosti daného doporučeného produktu. Další novinkou je povinnost poradce seznámit klienta s dopady nově sjednávaného pojištění, jeho změny nebo ukončení. Tedy například mu sdělit, jak dlouhé jsou nové karenční a čekací lhůty nebo třeba zda existuje povinnost dodanit předčasně ukončenou smlouvu a jiné podobné skutečnosti. To pochopitelně znamená, že poradce pro provedení analýzy musí od klienta získat dostatek informací, a že klient musí být s výsledky analýz a s výsledným doporučením prokazatelně seznámen.

Záznam z jednání

A protože zákon požaduje zaznamenání komunikace zástupce s klientem, vše od získání dat přes analýzu až po doporučení a rozhodnutí klienta musí být zaznamenáno. Záznam z jednání, který musí zástupce vždy pořídit, bude SMS finance uchovávat společně s pojistnými smlouvami a Investičním dotazníkem, jenž bude nutné vyplnit u sjednávání a změny rezervotvorných pojištění.

Požadavek důvěryhodnosti

Každý záznam z jednání obsahuje spoustu informací a dat a nesprávných rukou by mohly napáchat hodně škody. Zákon proto na vázané zástupce vztáhnul povinnost mlčenlivosti. Vedle ní je zástupci zakázáno podávat klientovi nejasné, nepravdivé, neúplné, zavádějící nebo dokonce klamavé informace. V průběhu jednání je naopak povinen vyjadřovat se jasně, výstižně a srozumitelně. Klientovi by v případě rezervotvorného pojištění měl nakonec poskytnout radu, v ostatních případech pak doporučení. Rada se poskytuje na základě analýzy dostatečného počtu produktů.

Compliance

Všechna porušení (či hrozící porušení) právních nebo vnitřních předpisů bude možné nově řádně a včas hlásit nezávislému orgánu, který jsme pro tyto účely zřídili – Compliance. Ten bude všechna poskytnutá hlášení vyhodnocovat a dohlížet na to, aby byly podniknuty příslušné kroky k předcházení či odstranění porušení. Na Compliance se může obrátit opravdu každý – zákazníci, jednotliví pracovníci i vedení společnosti.

Zajímavosti, které je dobré znát:

Vykonávat souběžně činnost pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře v jednom obchodním případě už nebude možné.

Pojišťovací agenti a pojišťovací makléři se v terminologii nového zákona stali samostatnými zprostředkovateli.

Podřízení pojišťovací zprostředkovatelé, vázaní pojišťovací zprostředkovatelé a výhradní pojišťovací agenti budou nově působit jako vázaní zástupci (případně jako doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé).

ČNB již nevykonává dohled nad samostatnými likvidátory pojistných událostí.

Nová právní úprava zcela zrušila a nahradila zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.

V souvislosti s novou právní úpravou i my upravíme vnitřní předpisy. Podrobně jsme v nich rozvedeme třeba pravidla pro kontrolu činností pracovníků, pravidla odměňování, postupy pro zjišťování střetu zájmů (a také pro jejich předcházení nebo řízení) a systém vyřizování stížností. Všechny je poté najdete v interním systému admIn.

Sdílej článek


Pouze registrovaní uživatelé mohou přidávat komentáře.

Klikněte zde pro přihlášení pomocí Facebooku nebo zde pro klasické přihlášení či klasickou registraci.